1863

Stationsgebouw te Leeuwarden

1863

In januari wordt de bouw van het stationsgebouw te Leeuwarden aanbesteed. J.H. Keijzer te Leeuwarden mag het werk uitvoeren. Hij was met f 53.990,- de laagste inschrijver.

In het vijfde verslag van de Commissie van Spoorwegen van januari 1863 wordt gemeld, dat na de aanbesteding van de bouw van de stationsgebouwen, nog slechts werkzaamheden van ondergeschikte aard moeten plaatsvinden aan de spoorweg Harlingen-Leeuwarden. Er wordt verwacht, dat de spoorweg in oktober in gebruik kan worden genomen. Met ‘werkzaamheden va ondergeschikte aard’ worden bedoeld: van de bouwen/aanleggen van bergplaatsen voor locomotieven en rijtuigen, gebouwtjes voor privaten en magazijnen, wachthuisjes, verhoogde los- en laadplaatsen, bestratingen, benevens met metselen van de onderbouw voor grote draaischijven en waterkranen op de stations Leeuwarden, Harlingen en Franeker en de halte te Dronrijp.

Over de spoorweg Leeuwarden-Groningen werden slechts de geplande locaties voor de stations te Veenwouden en Buitenpost vermeld.

In maart wordt het ontwerp Onteigeningswet in de Tweede kamer besproken. Het blijkt dat er in de spoorweg tussen Leeuwarden en Veenwouden tussen Tietjerk en Rijperkerk een bocht zit. Hiertegen maken enkele bewoners bezwaar. De behandeling van de wet gaat gewoon door en wordt met 53 tegen 2 stemmen aangenomen.

Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer wordt nog een halte te Hardegarijp toegevoegd.

Vanaf 7 juli 1863 juli liggen het uitgewerkte plan met algemeen lengteprofiel en situatietekening van de aan te leggen spoorweg van Leeuwarden naar Groningen ter inzage op de Provinciale Griffie. Aansluitend maakt de Burgemeester van Tietjerksteradeel bekend dat de stukken betreffende de aanleg van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen door deze gemeente, met name uitgewerkte plans van dit werk, met kaarten en grondtekening, voor zover deze Gemeente aangaat, vanaf 15 juli ter inzage liggen en dat op 30 juli om 15.00 uur in het gemeentehuis te Bergum door een Commissie van Gedeputeerde Staten een zitting zal worden gehouden om de bezwaren van belanghebbenden te horen.