1862

1862

De route van de spoorweg Leeuwarden, via Veenwouden en Buitenpost naar de provincie Groningen, wordt door de Minister  bij schrijven van 13 jan 1862, no. 232, IIde afdeling definitief

Wijmenga1862-2.jpg

vastgesteld. Stations zullen worden gebouwd in Leeuwarden en Veenwouden. Nu de route is vastgesteld, wordt men in Tietjerkstardeel alert. Te Bergumerdam, wordt op 22 februari om 11.00 uur, bij Roel J. Wijmenga, een vergadering belegd ter bevordering van een kortere en dus goedkopere route van de spoorweg van Leeuwarden naar Groningen. Iedereen is uitgenodigd. Blijkbaar dacht men aanvankelijk dat de route Leeuwarden-Groningen in een min of meer rechte lijn werd aangelegd. In dat geval zou de lijn vlak ten noorden van Bergum komen te liggen. Nu bleek de route voor noordelijker, langs Veenwouden, te liggen.

In april wordt het maken van de aardenbaan tussen Harlingen en Leeuwarden aanbesteed voor een bedrag van f 630.000,-. A.Visser, Pzn uit Sliedrecht is de gelukkige. Op 1 mei 1862 startten de werkzaamheden. Al in augustus is de aardebaan in de gemeente Harlingen klaar.

Het bouwen van 11 vaste bruggen met gemetselde landhoofden en ijzeren bovenbouw en van de gemetselde onderbouw van drie draaibruggen wordt aanbesteed in mei. Wouda te Sneek neemt het werk aan voor f 107.500,- en begint met het werk op 12 juni.

Op 1 juli 1862 wordt het in verslag van de Staatscommissie van Spoorwegen gemeld dat het uitzetten en opmeten van de spoorweg Leeuwarden-Groningen vrijwel gedaan is. In augustus zijn de opmetingen voor de stations in Harlingen en Leeuwarden zo goed als klaar. Wat de stations betreft, Leeuwarden en Harlingen krijgen in 1862 een station 2e klasse, terwijl Franeker een station 4e klasse krijgt toebedeeld.

In september is de aardebaan van Harlingen klaar tot Leeuwarden.

Ondertussen blijkt dat het verkrijgen van de grond, waarover de spoorweg wordt aangelegd tussen Leeuwarden en Groningen, niet zo soepel verloopt als tussen Harlingen en Leeuwarden. In oktober worden de voorbereidingen getroffen voor het maken van een Onteigeningswet voor dit traject. In november maakt de burgemeester van Tietjerksteradeel bekend dat vanaf 22 november, gedurende 30 dagen, voor belanghebbenden een uitgewerkt plan, de grondkaarten en een overzicht van de te onteigenen percelen grond, nodig voor de aan te leggen spoorweg Leeuwarden-Groningen, in het gemeentehuis ter inzage liggen. Eventuele bezwaren dienen mondeling of schriftelijk te worden ingebracht bij de Burgemeester.

Ook in de gemeentehuizen van Dantumadeel, Achtkarspelen en Kollum en Nieuw Kruisland vindt het zelfde plaats. In december wordt het ontwerp Onteigeningswet ingediend.

Aan de spoorweg Harlingen-Leeuwarden wordt voortvarend verder gewerkt. Aanbestedingen van kleine en grotere zaken vinden voortdurend plaats.